Rèplica a la valoració de l’alcaldessa del nostre butlletí

En resposta a la notícia apareguda a la pàgina web de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia i a alguns mitjans de comunicació, des de Som Vallbona – Junts considerem la mateixa un ús partidista i esbiaixat de la realitat totalment denunciable. A més, no permet rèplica per qualsevol grup de l’oposició, nosaltres en aquest cas, i perquè els recursos de l’Ajuntament (inclosa la seva pàgina web) són de tot el consistori havent de mantenir una neutralitat política que no es compleix. Lamentem l’actitud partidista i sense esperit de crítica, donat que totes les xifres reflectides al butlletí són aportades pel mateix Ajuntament i contrastades en informes de la Secretària-Interventora i publicacions del mateix Ajuntament.

A continuació, reproduïm la mateixa notícia indicant a cada punt les incorreccions i falsedats que el govern de la CUP – Veïns amb Veu – regidor no adscrit han fet, i tenint en compte que la informació aportada és incompleta i sense cap justificació:


En primer lloc, l’alcaldessa va explicar que l’import que el butlletí atribueix a «la reforma dels talussos i passeig» de «212.500€» no és correcte: «a la licitació de l’empresa Excavacions Anoia SA la proposta econòmica és de 90.000 euros». Pere Massagué, de Junts per Vallbona, va argumentar que la xifra no només es referia a les obres actuals.

La memòria valorada de la reforma del passeig del mirador, realitzada per l’arquitecte tècnica, amb data d’octubre de 2019 (quan ja hi havia el nou govern de la CUP a Vallbona), indica a l’apartat de pressupost descomposats i amidaments la quantitat de 212.569,02 € d’import total IVA inclòs. El mateix Ajuntament publicita a les xarxes socials el 13 de maig del 2022 la finalització de les obres amb el següent titular: «Vallbona d’Anoia acaba l’arranjament de diferents punts del passeig del Mirador. El pressupost de la reforma, que va començar fa dos anys, és de més de 212.500 euros»


D’altra banda, l’alcaldessa també va fer referència a l’escrit al butlletí sobre el ple del 30 de maig d’aquest any, quan diu: «la Secretària-Interventora emet un informe recomanant prudència pel que fa a la utilització del romanent de forma indiscriminada». Baqué va assegurar que «l’apreciació» que diu «de forma indiscriminada» és un «judici de valor» que la secretària-interventora no va fer i considera que «és una manera molt fàcil de manipular la frase» i la pròpia secretària va demanar que es retractessin del que havien posat a l’escrit. També va afegir que, en el mateix escrit, es diu que «la capacitat de finançament resultant de la liquidació de 2021 és molt negativa» i que això tampoc és correcte, ja que a banda de haver gastat romanent, en l’ordinari l’ajuntament s’autofinancia de manera normal.

A l’informe de la Secretària-Interventora sobre la proposta de modificació número 8 del pressupost, indica al penúltim paràgraf: «Com en tots els informes, recomano prudència pel que fa a la utilització del romanent ja que la capacitat de finançament resultant de la liquidació de 2021 és molt negativa.». Només se’ns pot atribuir la frase «de forma indiscriminada» per la qual vam fer un judici de valor tot basant-nos en el paràgraf on s’indica la gran quantitat de les despeses aplicades al romanent. Per cert, el mateix informe indica que aquest romanent per a despeses generals passaria ser de 191.814,27 € del milió d’euros i escaig que hi havia abans que entrés a governar la CUP.


Meritxell Baqué també va apuntar que a l’escrit titulat ‘Porta a porta’ del mateix butlletí de Junts per Vallbona hi ha una frase destacada en negreta que diu: «la mateixa Secretària Interventora expressa, en el seu informe tècnic, que no entén per què Vallbona no mancomuna aquest servei de recollida amb la resta de municipis de la comarca». L’alcaldessa va argumentar: «la secretària-interventora no diu que no entén res, sinó que diu que, ‘en general, en passar d’una gestió municipal a una mancomunada es poden assumir economies d’escala gràcies a l’ús més eficient dels recursos humans i materials, que també podia ser en el cas del porta a porta’, però també diu que ‘no obstant l’equip de govern ha explicat que des del Consell Comarcal han dit que el municipi no podia entrar en el conveni que hi havia fins l’any passat’».

De nou, a l’informe de la Secretària-Interventora sobre la implantació del servei de recollida de residus porta a porta, indica al final de la primera pàgina i principi de la segona: «En general passar d’una gestió municipal a una consorciada o mancomunada permet assolir economies d’escala, gràcies a l’ús més eficient dels recursos humans i materials i també podria ser en el cas del servei PaP , no obstant l’equip de govern ha explicat que des de el Consell Comarcal han dit que el municipi no entrava.» En cap moment s’indica que es refereix al de l’any passat perquè la licitació és molt anterior al procés de posada en marxa del porta a porta de Vallbona. Clarament, es refereix a la nova licitació del Consell Comarcal que s’ha fet aquesta tardor, i amb retard per diversos motius i on el mateix Consell Comarcal ja va comunicar a l’Ajuntament amb temps que hi comptaven. Per altra banda, el nostre comentari interpretant el paràgraf escrit a l’informe és expressat pel fet que al mateix paràgraf s’està indicant que la gestió consorciada o mancomunada permet assolir economies d’escala i, seguidament, afirma que l’equip de govern va indicar que no entraven a la licitació del Consell Comarcal. És evident que la frase addueix al fet que en algun moment es va preguntar o evidenciar dubte respecte de la tria per la gestió municipal en lloc d’una consorciada o mancomunada.


Per acabar, Baqué va citar el text del butlletí que deia «el romanent de tresoreria per despesa general ha passat de ser d’1.185.000 euros el 2020 a 191.000 d’ara a juliol de 2021»: «vosaltres mateixos en una frase després dieu ‘l’import del romanent s’obté després de liquidar el pressupost de l’any anterior’. Si no hem acabat el 2022, com podeu dir que el romanent del 2022 és de 191.000 euros, quan ni totes les modificacions que s’han fet s’han gastat ni totes les partides corrents s’han gastat». L’alcaldessa va concloure que el romanent de tresoreria d’aquest 2022 no se sabrà fins el març del 2023.

Quan la CUP encara estava negociant per separat amb cada un dels partits de l’oposició la modificació del pressupost número 8 (ja porten 7 modificacions del pressupost ordinari, cosa que resulta preocupant que un Ajuntament hagi de modificar fins a 8 vegades el pressupost ordinari per falta de cèntims), la Secretària-Interventora emet un informe el dia 18 de juliol de 2022 on indica la quantitat de 191.000 euros i escaig i que ja hem recalcat abans. Però perquè quedi clar, incloem el paràgraf que en fa referència: «El romanent per a despeses generals provinent de la liquidació del pressupost per a 2021 puja a l’import de 694.032,91 euros. D’aquest import hi ha 49.583,26 euros afectats per les despeses de 2021 que s’incorporen a 2022 (factures de 2021 que han entrat en 2022 i compromisos de despesa de 2021), en la modificació aprovada al ple de data 2 de maig de 2022 es van gastar 353.063,38 euros i amb la modificació aprovada al ple de 30 de maig es van gastar 99.572 euros, pel que queda un romanent per a despeses generals de 191.814,27 euros.»


Concloent, doncs, creiem com ja hem esmentat, que l’actual govern municipal, amb la seva alcaldessa al capdavant, denoten un desconeixement dels informes o publicacions que el mateix Ajuntament realitza o una greu falta d’encaixar les crítiques de Som Vallbona – Junts per Vallbona a la mala gestió municipal de la contractació del servei porta a porta afirmant falsament que Vallbona no podia incloure’s en la licitació del Consell Comarcal, o no acceptant les xifres de despeses que el mateix Ajuntament reflecteix en informes de la Secretària-Interventora, o bé en publicacions municipals.

Creiem que l’alcaldessa, na Meritxell Baqué fa un ús partidista del seu càrrec i mitjans públics de l’Ajuntament per provocar una confrontació política que excedeix els límits de la cordialitat del joc polític.